O niniejszej Informacji o ochronie prywatności 

 

Niniejsza informacja o ochronie prywatności jest udostępniana przez administratora i dostawcę produktu jak określono poniżej (zwanych łącznie „my”, „nami”, „nas”). Proszę zapoznać się z niniejszą informacją o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe, które nam Państwo przekazują w kontekście zapewniania Państwu produktów i usług. 

 

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. 

 

Kim jesteśmy 

 

Administrator 

 

 • TWG Services Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 1883565, z siedzibą pod adresem Twenty Kingston Road, Staines upon ThamesSurrey TW18 4LG, autoryzowana przez Urząd Nadzoru Finansowego i mu podlegająca. 

 

Usługodawca zapewniający produkty ubezpieczeniowe

 • London General Insurance Company Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 1865673, z siedzibą pod adresem Twenty Kingston Road, Staines-upon-ThamesSurrey TW18 4LG, autoryzowana przez Urząd Regulacji Ostrożnościowej (Prudential Regulation Authority) i podlegająca Urzędowi Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) oraz Urzędowi Regulacji Ostrożnościowej; albo 

 • London General Life Company Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 2443666, z siedzibą pod adresem Twenty Kingston Road, Staines-upon-ThamesSurrey TW18 4LG, autoryzowana przez Urząd Regulacji Ostrożnościowej i podlegająca Urzędowi Nadzoru Finansowego oraz Urzędowi Regulacji Ostrożnościowej. 

 •   

Usługodawca zapewniający produkty inne niż ubezpieczeniowe (Wielka Brytania) 

 • The Warranty Group Services (Isle of Man) Limited, spółka zarejestrowana na Wyspie Man pod numerem rejestracyjnym 094279C, z siedzibą pod adresem St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE;  

 

 

Dane osobowe, które gromadzimy 

 

Możemy gromadzić następujące dane osobowe na Państwa temat w ramach zapewniania produktów i usług: 

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa spółki); 

 • informacje o ubezpieczającym (np. numer polisy, numer certyfikatu, numer rachunku bankowego, dane dotyczące karty płatniczej, historia transakcji i płatności); 

 • informacje dotyczące roszczeń (numer sprawy, data wystąpienia szkody i przyczyna, historia rozmów telefonicznych, szczegółowe informacje dotyczące szkody, numer referencyjny polisy i dokumentacja uzupełniająca);  

 • informacje dotyczące urządzenia objętego ubezpieczeniem (np. marka, model, numer seryjny, numer ewidencyjny, numer identyfikacyjny pojazdu); 

 • dane dotyczące korespondencji w sprawie jakiegokolwiek konkretnego zapytania; oraz 

 • informacje zwrotne, które nam Państwo przekazują na temat produktów i usług (w tym za pomocą ankiet dotyczących satysfakcji klienta). 

 

Niektóre z naszych produktów mogą wymagać poufnego przetwarzania bardziej wrażliwych szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak informacje medyczne. Takie dane będą przetwarzane jedynie w celu wypełniania zobowiązań względem użytkownika i ściśle zgodnie z wymogami dodatkowej ochrony prawnej dotyczącej takich danych. 

 

Mogą Państwo zdecydować, czy chcą Państwo przekazać nam te informacje. Możemy nie mieć możliwości zapewniania niektórych produktów albo usług, jeżeli nie podadzą nam Państwo pewnych informacji.  

 

Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł 

 

Gromadzimy również Państwa dane osobowe otrzymywane od podmiotów zewnętrznych, u których uzyskali Państwo produkt ubezpieczeniowy bądź usługę.  

 

Otrzymamy Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres korespondencyjny i numer telefonu), numer klienta i informacje dotyczące polisy (np. poziom ochrony) od naszego partnera biznesowego (który pośredniczył przy uzyskiwaniu produktu ubezpieczeniowego bądź usługi), abyśmy mogli administrować Państwa umową ubezpieczeniową i wykonać jej postanowienia. 

 

Otrzymujemy również informacje na Państwa temat (dotyczące Państwa tożsamości i poprzednich roszczeń) od agencji zapobiegania oszustwom i podobnych organizacji, aby ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących Państwa polis ubezpieczeniowych i roszczeń; śledzić dłużników, odzyskiwać długi, zapobiegać oszustwom i zarządzać polisą ubezpieczeniową oraz wszelkimi roszczeniami; sprawdzić Państwa tożsamość, aby zapobiec praniu pieniędzy; i w razie potrzeby podejmować dodatkowe dochodzenia w sprawie oszustwa w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie ochrony spółki przed oszustwami i odzyskiwania należnych kwot. 

 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe 

 

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do następujących celów: 

 • do administrowania Państwa umową ubezpieczeniową albo umową o świadczenie usług, wykonywania naszych obowiązków względem Państwa i zapewniania świadczeń na mocy umowy ubezpieczeniowej albo o świadczenie usług, w tym zarządzania roszczeniami. Wykorzystujemy Państwa dane w tych celach, gdy jest to konieczne do wykonania postanowień Państwa umowy; 

 • do analizy statystycznej, wykonywania wewnętrznych funkcji administracyjnych, obsługi zapytań klientów, zarządzania relacjami z klientami, oceny stosowności naszych produktów i usług albo kontaktowania się z Państwem (za pośrednictwem poczty, telefonu komórkowego, wiadomości tekstowych albo poczty elektronicznej) w celu dostarczenia informacji o wygaśnięciu i dacie odnowienia, ważnych zmianach w naszych produktach i usługach albo w celu uzyskania opinii, na przykład prosząc o wypełnienie ankiety dotyczącej satysfakcji klienta. Wykorzystujemy Państwa dane w tych celach, gdy jest to konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (monitorowania i ulepszania naszych ofert oraz zwiększania komfortu klienta i administrowania naszymi wewnętrznymi procesami) zgonie z naszymi testami równowagi. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawnie uzasadnionych interesów i naszych testów równowagi, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej; 

 • do marketingu produktów oraz usług zapewnianych przez naszą grupę (w tym The Warranty Group Services (Isle of Man) Limited, TWG Services Limited, Assurant Europe Services B.V., London General Insurance Company Limited, Assurant Europe Insurance N.V.). Mogą Państwo w każdej chwili poinformować nas, że nie chcą już Państwo otrzymywać takich informacji, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego Działu ds. Relacji z Klientem pod adresem e-mail: Customer.Relations@thewarrantygroup.com albo klikając w link „zrezygnuj z subskrypcji” zamieszczone w tego rodzaju wiadomościach. Wykorzystujemy Państwa dane do tych celów na podstawie Państwa zgody oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych; 

 • do oceny ryzyka i zarządzania nim (w tym ryzykiem operacyjnym), odzyskiwania długów, zapobiegania oszustwom i brakom płatności oraz zarządzania dowodami. Wykorzystujemy Państwa dane do tych celów, gdy jest to konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (ochrony naszej spółki przed nieuczciwą działalnością i odzyskiwania należnych kwot); 

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz kontroli bezpieczeństwa pod kątem sankcji. Wykorzystujemy Państwa dane w tych celach, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych. 

 

W jaki sposób udostępniamy Państwa dane osobowe 

 

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom, które muszą je znać:  

 • innym spółkom należącym do naszej grupy spółek; 

 • usługodawcom zapewniającym produkty i usługi (w tym konsultantom, kurierom i osobom zajmującym się naprawami) zaangażowanym przez Państwa albo przez nas w zakup albo wykonanie postanowień umowy ubezpieczenia bądź umowy o świadczenie usług; 

 • innym towarzystwom ubezpieczeniowym (na przykład reasekuratorom) i uznanym scentralizowanym branżowym systemom do weryfikacji roszczeń, w których Państwa dane mogą być sprawdzane i aktualizowane; 

 • Państwa dealerowi samochodowemu albo producentowi samochodu; 

 • innym organizacjom i podmiotom publicznym, w tym organom porządkowym, w celu zapobiegania oszustwom albo innej działalności przestępczej, albo wykrywania ich oraz w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych tam, gdzie jest to wymagane i dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Na przykład, jeśli podadzą nam Państwo fałszywe albo niedokładne informacje i będziemy podejrzewać oszustwo, zgłosimy ten fakt w agencjach zapobiegania oszustwom; 

 • nabywcy, następcy prawnemu albo cesjonariuszowi naszej spółki w ramach jakiejkolwiek fuzji, przejęcia, finansowania długu, sprzedaży aktywów albo podobnej transakcji, albo w przypadku niewypłacalności, upadłości bądź ustanowienia zarządcy, gdzie informacje są przekazywane jednemu albo większej liczbie podmiotów zewnętrznych jako jedno z naszych aktywów biznesowych. 

 

Przekazywanie danych za granicę 

 

W odniesieniu do wyżej wymienionych celów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Na przykład możemy przekazać Państwa dane osobowe do krajów, które uznano za zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych (takich jak Wyspa Man). W innych przypadkach przekazywane dane będą zabezpieczone standardowymi klauzulami umownymi przyjętymi przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony. Dotyczy to na przykład przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii (po wycofaniu się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) i Stanów Zjednoczonych. Mogą Państwo zażądać informacji na temat danych przekazywanych za granicę lub zażądać uzyskania odniesienia do zabezpieczeń stosowanych do ochrony danych osobowych bądź kopii tych zabezpieczeń, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe 

 

Państwa dane osobowe będą zasadniczo przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wyżej wymienionych celów. Oznacza to, że Państwa dane osobowe będą co do zasady przechowywane przez okres nie dłuższy niż siedem lat po rozwiązaniu albo anulowaniu Państwa umowy ubezpieczeniowej albo umowy o świadczenie usług w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, skargi albo zapytania. Możemy jednak zachować Państwa dane osobowe dłużej, jeśli jest to wymagane w celu przestrzegania przepisów prawa, którym podlegamy albo niezbędne, aby chronić albo wykonywać nasze prawa, w zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.  

 

Bezpieczeństwo informacji 

 

Wdrożyliśmy odpowiednie prawne, organizacyjne, fizyczne i techniczne środki ochrony danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, gdy angażujemy zewnętrznego usługodawcę do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, taki usługodawca obowiązany będzie (i) stosować odpowiednie środki, by chronić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych oraz (ii) przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. 

 

Przysługujące Państwu prawa 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych mają Państwo prawo do uzyskania powiadomienia, dostępu, przenoszenia danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, które posiadamy na Państwa temat, a także prawo do wycofania zgody, prawo do sprzeciwu i prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w przypadku, gdy decyzja ta wywołuje skutek prawny albo w inny sposób ma na Państwa znaczący wpływ. W celu uzyskania dalszych informacji na temat wspomnianych praw proszę odwiedzić tę stronę internetową Komisji Europejskiej. Proszę pamiętać, że wykonanie tego rodzaju praw nie jest bezwzględne i podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Aby uzyskać kopię zgromadzonych przez nas danych osobowych, uzyskać więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w odniesieniu do jego danych albo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z osobą wskazaną poniżej. 

 

Kontakt z nami 

 

W przypadku ogólnych pytań proszę skontaktować się z naszym Działem ds. Relacji z Klientem pod adresem e-mail: Customer.Relations@thewarrantygroup.com  

 

W przypadku zapytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem dataprotectionofficer@assurant.com albo pocztą pod adresem: Assurant P.O. Box 22542, 1100 DA, Amsterdam, Holandia. 

 

Mogą Państwo wysłać skargę albo pytanie dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych na wskazany powyżej adres. Można również złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju zamieszkania, kraju zatrudnienia albo kraju, w którym Państwa zdaniem doszło do naruszenia.